Pla director de l'aigua de Santa Cecília de Voltregà - APROVACIÓ DEFINITIVA

Aprovació inicial

El Ple de la corporació, en sessió ordinària del dia 24 d'octubre de 2023, va aprovar inicialment el Pla director de l'aigua de Santa Cecília de Voltregà, el qual s'exposa al públic pel termini de 30 dies hàbils, per mitjà d'anunci al tauler d'anuncis de la seu electrònica i al BOP i al DOGC del dia 9 de novembre de 2023.

Aprovació definitiva

Atès que dins el termini d'exposició pública del pla director de l'aigua de Santa Cecília de Voltregà no s'ha presentat cap reclamació, de conformitat  amb l'apartat SEGON de l'acord adoptat pel Ple de la corporació en sessió ordinària del dia 24 d'octubre de 2023, l'aprovació inicial ha esdevingut definitiva sense la necessitat de l'adopció de cap altre acord.

Darrera actualització: 02.01.2024 | 18:31
Darrera actualització: 02.01.2024 | 18:31